Czy w czasie epidemii koronawirusa MOŻNA naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych?

koronawirus-roboty-budowlane
Czas czytania: < 1 minuta

Wystąpienie epidemii koronawirusa może spowodować opóźnienia w realizacji kontraktów, w tym umów o roboty budowlane.

Zazwyczaj umowy o roboty budowlane przewidują możliwość naliczenia kar umownych za opóźnienie w ich realizacji. W przypadku opóźnienia spowodowanego wystąpieniem epidemii koronawirusa uprawnienie do naliczenia kar umownych zależy od tego, jak strony zdefiniowały przypadki siły wyższej w umowie o roboty budowlane, przede wszystkim, czy w ogóle zdefiniowały je jako okoliczność uwalniającą od odpowiedzialności za niezrealizowanie robót w terminie.

Standardowo pod pojęciem siły wyższej definiowane są okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu, nie mogła ich przewidzieć, ani im zapobiec.

Takim przypadkiem będzie wystąpienie epidemii koronawirusa, jeżeli będzie miało wpływ na bieżącą działalność wykonawcy, którego ten wykonawca nie mógł uniknąć.

W przypadku braku definicji umownej, zgodnie z orzecznictwem, epidemia może stanowić przypadek siły wyższej uwalniającej od odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, w tym także umowy o roboty budowlane.

Jeżeli więc na skutek epidemii koronawirusa, przykładowo, znaczna część pracowników nie stawi się w pracy, będą przerwy w dostawie materiałów czy nałożone krajowo lub regionalnie publiczne ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, to taka okoliczność może stanowić podstawę do przesunięcia terminu realizacji umowy bez możliwości naliczenia przez inwestora kar umownych.

Warto jednak zapoznać się z umową, ponieważ mogą znajdować się w niej inne uregulowania, a także np. obowiązek niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu siły wyższej pod rygorem utraty uprawniania do powołania się na tę okoliczność. W takim wypadku jedynie niezwłoczne poinformowanie drugiej strony o problemach wynikających z epidemii koronawirusa będzie stanowić pewną podstawę do uniemożliwienia naliczenia kar umownych.

Autor

Olga Płoucha
Manager | Adwokat
olga.ploucha@olesinski.com
+48 664 330 304