Dostępne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Czas czytania: 2 minuty

Dla wielu przedsiębiorców epidemia koronawirusa oznacza utratę bieżących przychodów i zachwianie dotychczasowej płynności finansowej. To z kolei może mieć wpływ na terminowe regulowanie należności publicznoprawnych. Z jakich narzędzi można w takiej sytuacji skorzystać?

Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Obecnie dostępne są następujące opcje:

  1. Odroczenie terminu płatności podatku;
  2. Rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  3. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
  4. Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  5. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Dotyczą one każdego z podatków, w szczególności podatku dochodowego czy podatku od towarów i usług. Aby z nich skorzystać konieczne jest złożenie przez podatnika odpowiedniego wniosku oraz jego uzasadnienie ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Obydwa powyższe kryteria są pojęciami bardzo szerokimi. Należy się spodziewać, że wniosków będzie bardzo dużo. Będą składane nie tylko przez firmy, które już maja trudności, ale też przez te, które dopiero się ich spodziewają.

Kluczowe będzie dobrej jakości uzasadnienie wniosku. Z naszego doświadczenia wynika, że organy podatkowe domagają się bardzo konkretnego wskazania jakie okoliczności (i liczby) przemawiają za tym, aby wniosek rozpatrzyć pozytywnie. W tym kontekście szczególnie istotne będzie wykazanie związku trudnej sytuacji finansowej podatnika i epidemii koronawirusa.

Koronawirus ma znaczenie – zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że:

– urzędy skarbowe przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych będą brały pod uwagę epidemię koronowirusa,

– wnioski składane w tym trybie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Decyzja organu podatkowego jest w tym zakresie jednak uznaniowa, tj. nie każdy przypadek problemów finansowych przedsiębiorcy będzie kwalifikował go do skorzystania z ulgi, a organ nie ma prawnego obowiązku wydania decyzji zgodnie z wnioskiem podatnika. To organ ostatecznie oceni czy wskazane przez podatnika okoliczności uzasadniają przyznanie ulgi.

Zapowiedź nowych ulg dla przedsiębiorców w związku z epidemią

Powyższe instrumenty wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów. Niezależnie od powyższego proponowany przez Rząd tzw. „pakiet osłonowy” zakłada m.in. ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, nowelizację ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis – aktualnie oczekujemy na projekt ustawy.

Także Komisja Europejska przygotowała projekt dotyczący tymczasowego wsparcia przedsiębiorców, które po 31 grudnia 2019 r. znalazły się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Propozycja w tym zakresie w dniu 16.03.2020 r. została przesłana do konsultacji przez Kraje Członkowskie UE. Ma być to pomoc w trybie art. 107 ust. 3 b) Traktatu o funkcjonowaniu UE, tj. pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego. W szczególności w zakresie podatków planowane jest ustanowienie programów dotacji bezpośrednich (lub ulg podatkowych) do wysokości 500 000 EUR dla przedsiębiorstwa.

Sytuacja jest szczególna i dynamiczna – w najbliższym czasie należy się spodziewać dodatkowych, konkretnych propozycji zarówno ze strony rządowej jak i UE. Na ten moment jednak nie wiemy jak będą funkcjonować proponowane rozwiązania. W razie zidentyfikowanych, choćby potencjalnych problemów z płynnością warto podjąć odpowiednie działania już teraz.

autor

Anna Łozowska
Senior Consultant | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com
+48 660 687 944

opiekun merytoryczny

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393