Jest projekt Tarczy 4.0 – zakres nowych regulacji

Czas czytania: 5 minuty

Rząd opublikował dziś projekt przepisów kolejnej tarczy antykryzysowej przygotowanej przez resort Minister Emilewicz. Poniżej przedstawiamy krótki opis najważniejszych założeń projektu.

DOFINANSOWANIE Z FGŚP
• Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

PRAWO PRACY
• Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej – celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu.
• Doprecyzowanie zasad przysługiwania zasiłków opiekuńczych.
• Możliwość udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, w wymiarze do 30 dni urlopu, przy czym aktualne brzmienie projektu odnosi się jedynie do urlopów z poprzednich lat kalendarzowych, choć prawdopodobnie celem było objęcie też bieżących urlopów.
• Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego.
• Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.
• Możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. ZFŚS i innych funduszy, które mają socjalny charakter.
• Niestosowanie – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.
• Wydłużenie do 6 miesięcy możliwości stosowania przestoju lub obniżonego czasu pracy przez pracodawców, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (wg definicji z ustawy) w zw. z Covid-19.

DOPŁATY DO ODSETEK KREDYTOWYCH

• Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów; do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa.
• Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych.
• Kredytów tych będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
• O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia:
a) przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym,
b) pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego.
• Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instrumentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto.
• Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.
• Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

UŁATWIENIA PODATKOWE

• Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, jeśli obowiązek ich zapłaty powstał w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.
• Wydłużenie niektórych terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych.
• Rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.
• Umożliwienie odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom, m.in. placówkom oświatowym.
• Umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej.
• Wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

PRZEPISY ANTYPRZEJĘCIOWE

Celem przepisów antyprzejęciowych jest ochrona polskich firm przed wykupem przez podmioty spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska. Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Regulacja obejmuje m.in.:
• spółki publiczne;
• twórców oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach, takich jak: elektrownie, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność;
• działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

PRZETARGI

• Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.
• Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.
• Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
• Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
• Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACJYNE I ZMIANY DOTYCZĄCE UPADŁOŚCI

• Otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bez udziału sądu, jedynie na podstawie zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenia w MSiG. Na podstawie obwieszczenia ma dojść m.in. do zawieszenia egzekucji, zakazu wypowiadania istotnych umów np. najmu lub kredytu oraz zawieszenia obowiązku spłaty wierzytelności objętych układem (max. na 4 miesiące). Projekt zakłada też rozwiązania chroniące zarząd przed odpowiedzialnością w razie otwarcia postępowania w ww. sposób.
• Dematerializacja akcji: zawieszono obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji przez spółki, które będą w upadłości na dzień 30.09.2020 r. aż do zakończenia postępowania upadłościowego.

WAKACJE KREDYTOWE

Prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko kredytów hipotecznych i konsumenckich.
• Zawieszenie obowiązku spłacania kredytu, zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.
• Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.
• W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.
• Z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne źródło dochodu.
• Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych, w których okres kredytowania kończy się po 13 września 2020 r.

INNE

• Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wydłużono do dnia 31 stycznia 2021 r.”.
• Pomniejszenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomość należącą do zasobu Skarbu Państwa za 2020 r. proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 – dla przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Analogiczne rozwiązania mogą zostać wprowadzone co do nieruchomości należących do gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości – na podstawie odpowiednich uchwał.
• Zmiany dot. zamówień publicznych.
• Rozciągnięcie na jednostki sektora finansów publicznych regulacji – dotychczas obowiązującej wobec administracji publicznej – która pozwala na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Autorzy

Anna Chrobot
Partner | Adwokat
anna.chrobot@olesinski.com
+48 604 127 482

Lucyna Brayshaw
Partner | Radca prawny
lucyna.brayshaw@olesinski.com
+48 666 036 959

Marcin Czapiewski
Senior Manager
marcin.czapiewski@olesinski.com
+48 606 784 454