Odroczenie obowiązku ponoszenia niektórych opłat i podatków dotyczących nieruchomości

Czas czytania: 3 minuty

Aktualizacja 26.03.2020 r. – Rząd wprowadził zmiany do projektu tarczy antykryzysowej.

Aktualizacja 28.03.2020 r. – Rząd wprowadza kolejne zmiany w projekcie.

Aktualizacja 09.04.2020 r. – Nowelizacja: Tarcza 2.0 wprowadza zmiany do ustawy.

W celu odciążenia budżetów przedsiębiorców w czasie trwającej epidemii koronawirusa ustawodawca przewidział w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużenie ustawowych terminów płatności niektórych należności dotyczących nieruchomości.

Jednym z takich przysługujących każdemu praw do późniejszej płatności jest:

  • odroczenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020  do 30 czerwca 2020 r. – pierwotnie opłata powinna była zostać uiszczona do 31 marca 2020 r.
  • odroczenie terminu płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów tzw. opłaty przekształceniowej za rok 2020 do 30 czerwca 2020 r.

Z powyższych zapisów może skorzystać każdy, niezależnie od tego czy jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek epidemii koronawirusa i bez składania dodatkowych oświadczeń. Zapłacenie ww. należności po ich pierwotnym terminie lecz przed 30 czerwca 2020 r. nie będzie oczywiście wiązać się z naliczeniem odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Tarczą vol 2 (ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) wprowadzono także regulację doprecyzowującą, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie innego terminu przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jeśli termin został wyznaczony przed dniem 30 czerwca 2020 r. – należy uiścić opłatę do tego terminu.

Projekt tarczy vol 2 przewiduje możliwość przesuwania terminów zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształceniowej.

Przedłużenia terminów obu ww. opłat będzie leżało w gestii Ministra właściwego do spraw budownictwa.

Terminy te mogą zostać przesunięte maksymalnie do końca 2020 r.

Ponadto ustawa daje możliwość ustanowienia zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O ustanowieniu takiego zwolnienia i jego warunkach będą decydować gminy.

Zgodnie z brzmieniem przepisu gminy będą mogły wskazać grupy przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia, przy czym zawsze warunkiem skorzystania z tego zwolnienie będzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przewidziana nowelizacja (tarcza 2.0) rozszerza krąg podmiotów, których może dotyczyć zwolnienie – już nie tylko w stosunku do przedsiębiorców, ale również organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ustawie wskazano, że ww. zwolnienie będzie stanowiło pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Więcej o kwestiach pomocy publicznej w zakładce pomoc publiczna pod adresem.

Poza zwolnieniem rada gminy będzie mogła zdecydować również o umożliwieniu przedłużenia wskazanym grupom podmiotów terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r.,  przy czym maksymalnie do 30 września 2020 r. 

W tym zakresie również rozszerzono krąg podmiotów o ww. organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Czy przewidziane zwolnienia wpłyną na zawarte umowy najmu? Jeśli dany przedsiębiorca – wynajmujący będzie zaliczony do grupy podmiotów objętych zwolnieniem to czy najemca będzie mógł żądać obniżenia czynszu i innych należności, w szczególności jeżeli wysokość podatku jest uwzględniana w czynszu lub dodatkowych opłatach?

Pojawia się też pytanie czy najemca może żądać od wynajmującego podjęcia pewnych czynności, które będą wymagane do skorzystania ze zwolnienia, w szczególności gdy podatek jest refakturowany na najemcę?

Każdy przypadek należy analizować w oparciu o zapisy znajdujące się w konkretnej umowie najmu – służymy pomocą przy analizie umów pod kątem możliwych działań.

Należy również zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie nakłada obowiązku na organy gminy wprowadzenia ww. zwolnień lub odroczeń w zakresie podatku od nieruchomości, są to uprawnienia organów, więc to od tych podmiotów będzie zależało czy w danej gminie zostaną wprowadzone powyższe regulacje.

Wpis z informacją o głównych założeniach projektu wraz z jego pełną treścią mogą Państwo znaleźć w jednym z wpisów. Jesteśmy w trakcie szerszego analizowania ustawy i przygotowania narzędzi analitycznych, umożliwiających sprawne przejście przez możliwe formy wsparcia, jakie oferuje ustawa.

Obecnie projekt ustawy tarcza vol 2 został skierowany do Senatu. Na bieżąco śledzimy proces legislacyjny nad projektem, jak tylko pojawią się nowe informacje będziemy Państwa na bieżąco informować.

autorzy

Olga Płoucha
Manager | Adwokat
olga.ploucha@olesinski.com
+48 664 330 304

Paulina Kozielska
Consultant | Dział prawny
paulina.kozielska@olesinski.com