Pakiet Wsparcia O&W

Czas czytania: 4 minuty

Szanowni państwo!

Sytuacja w kraju i w Europie zmienia się z dnia na dzień i wszystkie przedsiębiorstwa czeka teraz trudny i niepewny czas. Dlatego wdrożyliśmy awaryjne procedury umożliwiające nam pracę w systemie 24/7. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu stałe wsparcie prawne we wszystkich obszarach Państwa działalności poprzez:

– dedykowany hot-line pod numerem +48 71 75 00 706

– oraz e-mail: stopkoronawirus@olesinski.com

– stronę internetową www.prawokoronawirus.pl, na której na bieżąco publikujemy gotowe odpowiedzi na wiele praktycznych pytań.

Przygotowaliśmy również zestaw narzędzi prawnych, który ułatwi Państwu podejmowanie właściwych działań w tych nadzwyczajnych okolicznościach. Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu możemy odpowiednio dobrać i dostosować proponowane rozwiązania do Państwa indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze zagadnienia z kluczowych  obszarów omawiamy na dedykowanej i stale aktualizowanej stronie internetowej: www.prawokoronawirus.pl. Zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania tej strony oraz do uważnej lektury kierowanych przez nas do Państwa bezpłatnych alertów zawierających informacje o bieżących zmianach prawnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W najbliższym czasie niezbędne mogą być działania m.in. z zakresu:

Zarządzania płynnością finansową w sytuacji nadzwyczajnej:

 • Aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym – monitorowanie należności i zobowiązań
 • Precyzyjne definiowanie warunków niewypłacalności
 • Aktualizacja obowiązku złożenia wniosku o upadłość

Innych rozwiązań finansowych:

 • Monitoring i zarządzanie warunkami finansowania (zebranie i zdefiniowanie obszarów występowania kowenantów bankowych)
 • Zawieszanie i renegocjacja warunków i terminów spłaty rat kredytów, rat leasingowych, czynszów oraz innych zobowiązań okresowych, odnawianie istniejących finansowań
 • Konsolidacja kredytów
 • Monitorowanie płynności finansowej i wprowadzanie mechanizmów zabezpieczających (weryfikacja kosztów operacyjnych, optymalizacja umów)
 • Dostosowanie modelu cen transferowych do warunków rynku

Procedur organizacyjnych w ramach prawa pracy i BHP:

 • Wypracowanie regulaminów, praktyk, dokumentów wewnętrznych dot. zasad związanych z  korzystaniem z pracy zdalnej – w tym ochrona danych osobowych przy przekazywaniu dokumentów i korzystaniu z nich poza siedzibą firmy (serwery, maile itp.) oraz monitorowanie pracowników
 • Sprawdzone procedury bezpieczeństwa zwiększające ochronę pracowników przed zakażeniem, przymusowe kwarantanny (w tym zgodne z prawem schematy działania w celu weryfikowania zdrowia/zdolności do pracy pracowników)
 • Wsparcie w zakresie dyscyplinowania pracowników łamiących procedury  (upomnienia, nagany, kary pieniężne, rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • Delegacje pracownicze (zlecanie wykonania obowiązków w obszarach o zwiększonym ryzyku zarażenia wirusem)
 • Kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń za przestoje związane z koniecznością wstrzymania pracy przez przedsiębiorcę
 • Compliance dla HR: wyznaczanie koordynatora w przedsiębiorstwie, punkt kontaktowy i obsługa sygnałów

Rozwiązań podatkowych:

 • Rozłożenie na raty/odroczenie zobowiązań podatkowych i składek ZUS, zniesienie opłaty prolongacyjnej
 • Wsteczne odliczenie straty (rozwiązanie obecnie projektowane przez rząd)
 • Planowanie zaliczek na podatek dochodowy: w rzeczywistej/uproszczonej wysokości
 • Planowanie amortyzacji podatkowej
 • Wykorzystanie ulgi na złe długi w VAT i podatkach dochodowych
 • Wykorzystanie ulg w podatkach dochodowych za 2019 r. (IP Box, ulga na działalność badawczo rozwojową)
 • Odroczenie wejścia w życie nowych obowiązków/raportowania (w tym nowego JPK i raportowania beneficjentów rzeczywistych – rozwiązanie obecnie projektowane przez rząd)

Analiz kontraktów:

 • Weryfikacja kontraktów co do których istnieje ryzyko że nie zostaną prawidłowo / terminowo wykonane pod kątem odstąpienia / wypowiedzenia umowy, zmiany zasad jej wykonywania, naliczenia kar umownych, skorzystania z “nadzwyczajnych” instytucji prawnych (niemożliwość świadczenia, powołanie się na “siłę wyższą”, nadzwyczajną zmianę okoliczności etc.)
 • Przeciwdziałanie niewykonaniu lub wypowiedzeniu umowy przez kontrahenta 
 • Właściwe dokumentowanie i archiwizowanie wpływu sytuacji epidemiologicznej na przedsiębiorstwo i możliwość wykonywania zobowiązań (pod kątem zabezpieczenia możliwości powołania się np. wobec kontrahenta na siłę wyższą etc.)

Uruchomienia polis ubezpieczeniowych:

 • Weryfikacja aktywnych polis pod kątem możliwość dochodzenia należności od ubezpieczyciela w związku z aktualną sytuacją na rynku (ubezpieczenia umów kredytowych i pożyczkowych, zwrot kosztów dezynfekcji biur i hal przemysłowych itp.)
 • Negocjowanie treści nowych polis (brak należytej ochrony w obecnej sytuacji w oparciu o standardowe klauzule umowne)

Przeciwdziałania zatorom płatniczym i ich skutkom:

 • Monitorowanie konsekwencji związanych z nieterminową zapłatą / weryfikacja możliwości wydłużania terminów zapłaty (zwłaszcza w kontekście przepisów ustawy o zapobieganiu zatorom wprowadzającej terminy bezwzględnie obowiązujące)
 • Wsparcie w sprawnej egzekucji z przedmiotów zabezpieczeń oraz pomoc w zabezpieczeniu rzeczowym wykonania umowy
 • Wsparcie w ewentualnym postępowaniu UOKIK w związku z nadmiernym opóźnieniem w spłacie zobowiązań
 • Monitorowanie sytuacji finansowej pod kątem aktualizacji przesłanek upadłości (ryzyko odpowiedzialności zarządu)
 • Wnioski o upadłość konsumencką członków zarządu i osób ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania

Gotowych procedur na wypadek stanu wyjątkowego:

 • Procedury postępowania na wypadek wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego lub ograniczeń w zakresie swobody poruszania się ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 
 • Funkcjonowanie stref bezpieczeństwa: pomoc przedsiębiorcom w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z ustanowienia strefy

Dotacji i pomocy publicznej:

 • Zabezpieczenie udzielonych już dotacji pod kątem zagrożenia dalszej realizacji projektu w toku
 • Analiza postanowień umów / decyzji pod kątem obowiązku zgłaszania zagrożenia dalszej realizacji projektu – uzgodnienia z instytucjami udzielającymi pomocy
 • Wnioski o przesunięcie realizacji projektów
 • Zabezpieczenie postępowania w przypadku stwierdzenia “siły wyższej”
 • Zabezpieczenie spółki na wypadek wycofania się z realizacji projektu

Procedur restrukturyzacyjnych:

 • Ugody z wierzycielami / aneksowanie umów
 • Sporządzanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych (w tym ocena najbardziej adekwatnego rozwiązania)
 • Wsparcie w procesie reorganizacji przedsiębiorstwa (odstąpienie od niekorzystnych umów wzajemnych, redukcja zatrudnienia, zbycie składników majątkowych)

Współpracy z organami administracji:

 • Wsparcie w wykonaniu poleceń nakładanych decyzjami administracyjnymi (weryfikacja obowiązku wykonania zleconych zadań i konsekwencji ich niewykonania, sposoby ich finansowania, weryfikacja/ustalenie innych obowiązków, które mogą powstać)

Ochrony środowiska i prawa budowlanego:

 • Weryfikacja nowych obowiązków oraz czasowe wstrzymanie dotychczasowych
 • Wsparcie na wypadek wątpliwości co do zasadności działania organów w związku z wyłączeniem stosowania przepisów prawa budowlanego

Szybkiej ścieżki finansowania:

 • Przygotowanie wniosków kredytowych oraz projekcji finansowych i biznesplanów, szybka negocjacja warunków finansowania (decyzji kredytowych w ramach finansowania komercyjnego i planowanego przez rząd finansowania pomocowego),
 • Składanie wniosków i weryfikacja warunków ubiegania się o gwarancje BGK,
 • Faktoring.

Jeżeli na stronie www.prawokoronawirus.pl nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w firmie, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami (całodobowy dedykowany hot-line pod numerem +48 71 75 00 706 oraz e-mail: stopkoronawirus@olesinski.com) w przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wskazanych wyżej kwestii lub innych obszarów prawa. Nasi eksperci gotowi są pomóc Państwu w każdej sytuacji.

Z uwagi na płatny charakter tej usługi proponujemy Państwu skorzystanie z możliwości wykupienia specjalnego pakietu wsparcia, w ramach którego uzyskają Państwo pełny dostęp do naszej usługi (w sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod ww. adresami lub bezpośrednio z naszym zespołem).