Prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne w specustawie antykryzysowej

Czas czytania: 4 minuty

Specustawa antykryzysowa, która weszła w życie 31 marca wprowadza szereg rozwiązań dla przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian oraz informacje o zmienionych terminach podatkowych, które zostały przesunięte w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

I. Najważniejsze regulacje w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych

1. Podatek dochodowy (PIT i CIT)

 • możliwość wstecznego odliczenia straty podatkowej (kwota maksymalnej straty możliwej do odliczenia to 5 mln zł.) poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. – w przypadku gdy w 2020 r. przychody spadną o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.
 • odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem na warunkach określonych w ustawie;
 • jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk;
 • możliwość odliczenia kosztów B+R z działalności, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki;
 • możliwość stosowania stawki IP BOX przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego, jeżeli kwalifikowane dochody są z IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19;
 • możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.;
 • umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wskazanych w ustawie podmiotów. Wysokość dopuszczalnego odliczenia (200%, 150% lub 100% wartości darowizny) uzależniona jest od terminu dokonania darowizny;
 • podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych w PIT.

2. Podatek od towarów i usług (VAT):

 • obniżenie stawki podatku do wysokości 0% od darowizn wyrobów i produktów medycznych dokonanych na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie, na cele związane ze zwalczaniem COVID-19.

3. Podatek od nieruchomości (RET):

 • możliwość wprowadzenia przez radę gminy w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • możliwość przedłużenia (przez radę gminy w drodze uchwały) terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

4. Ubezpieczenia społeczne:

 • zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy (marzec-maj 2020 r.);
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej, w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności wobec ZUS na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

5. Inne:

 • zniesienie opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;
 • możliwość złożenia czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego.

II. Terminy wynikające z przepisów prawa podatkowego, które uległy przedłużeni

 1. Przedłużenie terminu dla podatników CIT do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) – tj. formularz CIT-8 oraz wpłaty podatku należnego do 31 maja 2020 r. Ma zastosowanie dla podatników, którym rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 2. Przedłużenie terminu dla podatników CIT do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) (tj. formularz CIT-8) oraz wpłaty podatku należnego do 31 lipca 2020 r. Ma zastosowanie dla podatników, którym rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. a osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów w danym roku.
 3. Przedłużenie terminu na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami – tj. formularz ORD-U – do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który jest składana informacja. Ma zastosowanie do terminu upływającego od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 4. Przedłużenie terminu na złożenie informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tj. formularz IFT-2R – do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.
 5. Uznanie złożenia organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku PIT po upływie terminu do 31 maja 2020 r. za równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. „czynnego żalu”.
 6. Przedłużenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 7. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla dużych podatników
 8. Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 9. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r.
 10. Przesunięcie związane z wydawaniem i stosowaniem (moc wiążąca i ochrona dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS). Wydane przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.
 11. Przedłużenie obowiązywania z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. okresu przejściowego dot. dokonywania zakupu paliw opałowych na „starych zasadach”.
 12. Przedłużenie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r., na warunkach określonych w ustawie.
 13. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 14. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) za 2019 r. do 30 września 2020 r. – dla podatników zobowiązanych do złożenia informacji przed 30 września.
 15. Zawieszenie biegu terminów w zakresie schematów podatkowych krajowych i transgranicznych w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, nie później jednak niż do 30 czerwca 2020 r. (nowe terminy nie rozpoczynają się).
 16. Przedłużenie terminu 3 miesięcznego na wydanie interpretacji dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy o kolejne 3 miesiące.
 17. Bieg terminów procesowych i sądowych oraz w toku postępowań i kontroli podatkowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu epidemii (w określonych przypadkach organ może wezwać do dokonania czynności).

Jeśli pojawią się kolejne regulacja w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, będziemy Państwa informować.

AUTOR:

Anna Łozowska
Senior consultant, radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com
+48 660 687 944

Paweł Stanek
Consultant, radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Wojciech Fryze
Partner, adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393