Spółki giełdowe – co przynosi im tarcza antykryzysowa?

Czas czytania: 3 minuty

Szeroko obecnie dyskutowany projekt ustawy, która ma stanowić element tarczy antykryzysowej, obejmuje kilka zmian regulacyjnych dotyczących bezpośrednio emitentów. Również Komisja Nadzoru Finansowego zainicjowała Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego, tj. pakiet propozycji, które mają ułatwić funkcjonowanie emitentów w aktualnych trudnych warunkach rynkowych.

Z całym projektem specustawy można zapoznać się klikając tutaj.

Zmiany w zakresie terminów przekazywania raportów

Specustawa przewiduje delegację dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, aby w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mógł w drodze rozporządzenia określić inne terminy m.in. sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej weryfikacji, określonych m.in. w ustawie o ofercie publicznej – co może objąć zatem terminy publikacji raportów okresowych oraz przeprowadzenie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Przy ew. zmianie terminów, pod uwagę powinna zostać wzięta konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochrona interesów uczestników tego rynku.

Potencjalnie zatem przesunięciu mógłby podlegać termin publikacji raportu rocznego (u większości emitentów najpóźniej 30.04) lub też raportu za 1 kwartał (aktualnie maksymalny termin to 1.06), co wymagałoby jednak wydania osobnego rozporządzenia.

Zdalne posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprost dopuszcza możliwość odbywania się posiedzeń zarządu i rady nadzorczej (w szerokim zakresie) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania w tym trybie uchwał.

Zmiany w zakresie ustawy o biegłych rewidentach

Okres maksymalnego nieprzerwanego trwania zlecenia w zakresie badania ustawowego obowiązujący w Polsce jest aktualnie najkrótszy spośród wszystkich krajów UE i wynosi 5 lat. Wg projektu ustawy ww. ograniczenie ma zostać usunięte, w związku z czym termin nieprzerwanego trwania zlecenia będzie mógł wynosić maksymalnie 10 lat, wg ogólnych reguł wynikających z rozporządzenia 537/2014. To oznacza mniej obowiązków związanych z wyborem nowej firmy audytorskiej w sformalizowanym postepowaniu.

Wydłużenie terminu na przyjęcie polityki wynagrodzeń

Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wg aktualnego stanu prawnego powinny zostać przyjęte przez walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2020 r. (dotyczy spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym). Projekt specustawy proponuje wydłużenie tego terminu do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zawieszenie biegu terminów po stronie KNF

Bieg terminów do podjęcia czynności przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas obowiązywania specustawy, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

W sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego nie rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas obowiązywania specustawy (dotyczy 5-letniego terminu przedawnienia w zakresie możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej np. w związku z naruszeniami emitenta w zakresie obowiązków informacyjnych – termin ten ulegnie przedłużeniu o czas obowiązywania specustawy).

KNF daje PIN

Projekt ustawy uwzględnia część postulatów zgłaszanych przez UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego („PIN”), z którym można zapoznać się tu: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69300&p_id=18

PIN wskazuje na kierunki zmian przepisów oraz praktyki, które mają być odpowiedzią UKNF na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, z którą mierzą się również rynki finansowe.

Pakiet Impulsów Nadzorczych – kierunki zmian przepisów

Pakiet Impulsów Nadzorczych przewiduje zmiany legislacyjne (uwzględnione już w projekcie specustawy) w zakresie wydłużenia terminów sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji sprawozdań finansowych i raportów okresowych.

UKNF proponuje ponadto wprowadzenie zmian legislacyjnych, które ułatwią i przyśpieszą procedowanie nad memorandami informacyjnymi, wymaganymi dla pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców w ramach nowych emisji akcji. Na razie brak konkretnych rozwiązań w tym zakresie.

Zmiany w praktyce funkcjonowania nadzoru

Ponadto UKNF zamierza funkcjonować w zakresie działań nadzorczych uwzględniając specyficzną sytuacje emitentów, co obejmuje:

  • w zakresie raportowania bieżącego – przegląd pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF dopuszcza możliwość  akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków,
  • odsunięcie w czasie zaplanowanych działań pozasprawozdawczych (np. badania, pozyskiwanie informacji),
  • dopuszczenie przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów,
  • zaktualizowanie planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych.

W bieżącej komunikacji UKNF ma zamiar poszerzyć zakres wykorzystywania kanałów elektronicznych, przede wszystkim systemu PORTAL, e-PUAP oraz e-mail.

To nie pierwszy taki komunikat UKNF dotyczący wpływu pandemii na rynek finansowy. Inicjatywa jest niewątpliwie pozytywna, czekamy teraz na konkretne zmiany legislacyjne, które pozwolą wcielić te idee w życie. Spółki giełdowe są przyzwyczajone do tego, że obok prowadzenia biznesu obciąża je jeszcze szereg obowiązków informacyjnych, o czym jak pokazuje praktyka nie zapomniały. Specjalne czasy wymagają jedna rozwiązań bez precedensu.

Michał Bogacz
Senior Manager | radca prawny
michal.bogacz@olesinski.com
+48 664 920 360

Cyryl Szudra
Senior Consultant | dział prawny
cyryl.szudra@olesinski.com
+48 532 856 738