Tarcza antykryzysowa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych – założenia projektu specustawy

Czas czytania: 3 minuty

W przygotowanym przez rząd projekcie specustawy, mającej przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19, znalazły się rozwiązania w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Przyznają one wsparcie przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Projektowane regulacje, choć bardzo obszerne (sam projekt liczy 109 stron), są jednak odbierane przez część przedsiębiorców jako niepełne i krótkoterminowe. Zabrakło tych najbardziej oczekiwanych przez polskich przedsiębiorców rozwiązań, dotyczących istotnego, a przy tym realnego wsparcia dla większości firm, które na skutek epidemii koronawirusa znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i z niepewnymi widokami na przyszłość.

W projekcie specustawy nie znalazły się chociażby rozwiązania pozwalające na zawieszenie płatności podatku czy składek na ubezpieczenie społeczne przez określony czas, a także spodziewane odroczenie terminu składania zeznań podatkowych takich jak CIT-8 czy MDR-3. Warto zauważyć, że inne Państwa Członkowskie Unii Europejskie poszły dalej w swoich programach pomocowych wprowadzając zdecydowane rozwiązania, z których wynika konkretne i wymierne wsparcie dla przedsiębiorców.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że projekt specustawy będzie dopiero procedowany przez parlament, przez co finalna treść regulacji może ulec jeszcze zmianie.

Najważniejsze propozycje zmian specustawy w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych

Poniżej prezentujemy te założenia projektu tarczy antykryzysowej, które powinny zwrócić uwagę każdego polskiego przedsiębiorcy.

Podatek dochodowy (PIT i CIT):

 1. umożliwienie odliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. – tylko dla podatników, którzy w 2020 r. osiągnęli przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r. z powodu COVID-19;
 2. zwolnienie od podatku przychodów z tytułu wsparcia gwarancyjnego i dopłat do kredytów, otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących taką działalność;
 3. możliwość odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz podmiotów leczniczych, a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, przekazanych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19 (odliczenie w pełnej wysokości darowizny);
 4. przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków uzyskanych za miesiące marzec-maj 2020 r., z terminem do 20 lipca 2020 r. (tylko dla podatników, których przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku);
 5. odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (tylko dla podatników, których przychody w danym okresie rozliczeniowym są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku);
 6. możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek na podatek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. w formie uproszczonej;
 7. wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

Dodatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r., z terminem do 1 czerwca 2020 r.

Podatek od towarów i usług (VAT):

 1. przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r., dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT od 1 maja 2020 r.);
 2. wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).

Niezależenie, Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie zapowiedziało także przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Miałaby ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): zwolnienie z podatku umowy pożyczki zawieranej przez przedsiębiorcę, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podatek od nieruchomości:

 1. możliwość uchwalenia przez radę gminy zwolnienia od podatku od nieruchomości za część 2020 r., z czego skorzystać będą mogły wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 2. możliwość przedłużenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.), z czego skorzystać będą mogły wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pozostałe zmiany:

 1. odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 2. wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. (dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30.09.2020);
 3. zniesienie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowych (na podstawie wniosku o udzielenie ulgi złożonego przez podatnika w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu);
 4. zniesienie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności względem ZUS;
 5. możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek strony kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego;
 6. zawieszenie biegu terminów w zakresie schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (nowe terminy nie rozpoczynają się);
 7. przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego o 3 miesiące (dotyczy wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie specustawy) – termin ten może być wydłużany o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

Niezależnie od projektowanych rozwiązań warto już teraz zidentyfikować możliwe problemy z cashflow i skorzystać z dostępnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i należności wobec ZUS.

autorzy

Anna Łozowska
Senior Consultant | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com
+48 660 687 944

Paweł Stanek
Consultant | Radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com

opiekun merytoryczny

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393