Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po 30 czerwca 2020 roku?

Sprawozdanie finansowe
Czas czytania: 2 minuty

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące. Analogicznie zostały wydłużone terminy na zatwierdzenie sprawozdań.

Zatem w przypadku roku obrotowego kończącego się 31.12.2019 r., sprawozdanie w spółce giełdowej może zostać sporządzone najpóźniej do końca maja, a powinno zostać zatwierdzone do końca sierpnia 2020.

Zmiany terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed31 marca 2020 r.

Jakie są podstawy do przesunięcia terminu?

Formalnie ww. terminy zostały wydłużone rozporządzeniem Ministra Finansów[1]. Rozporządzenie to wprost nie wydłuża terminów wynikających z KSH., a jedynie terminy wynikające z ustawy o rachunkowości.

Natomiast z art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa COVID) wynika:

W przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 (ww. rozporządzenie MF), posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1.

Zatem należy uznać, że ustawodawca, wskazując na przepisy szczególne, miał prawdopodobnie na myśli również KSH (w szczególności terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników czy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy). Nie jest to jednak najbardziej precyzyjna legislacja (można dyskutować, czy KSH zawiera „przepisy szczególne”).

UKNF potwierdza

W ww. kwestii w odniesieniu do spółek akcyjnych wypowiedział się również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w stanowisku z 15 maja 2020 r. – całość dostępna tutaj.

Według UKNF z uwagi na fakt, że został wydłużony termin, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (według którego sprawozdanie ma być zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego), nastąpiło również przesunięcie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, który wynika z art. 395 §1 KSH, do czego podstawę stanowi ww. art. 15 zzh ust. 2 ustawy COVID.

W ocenie UKNF, art. 395 §1 KSH jest przepisem szczególnym w świetle ww. art. 15 zzh ust. 2 ustawy COVID. Zatem w przypadku podmiotów nadzorowanych przez UKNF zatwierdzenie sprawozdań może odbyć się w terminie o 2 miesiące późniejszym, tj. do 31 sierpnia 2020 r. Przedmiotem tak przesuniętego zwyczajnego walnego zgromadzenia może być nie tylko zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, ale także np. podjęcie uchwały o podziale zysku, pokryciu straty, udzieleniu absolutorium. Zatem przesunięcie terminu dotyczy wszystkich spraw, którymi zgodnie z KSH zajmuje się zwyczajne zgromadzenie.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – dostęp tutaj

AUTOR

Cyryl Szudra
Senior Consultant | dział prawny
cyryl.szudra@olesinski.com
+48 532 856 738

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Michał Bogacz
Senior Manager | radca prawny
michal.bogacz@olesinski.com
+48 664 920 360