Zmiany w prawie podatkowym i ubezpieczeniach społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

podatki-tarcza
Czas czytania: 3 minuty

Obowiązują już przepisy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta, zwana potocznie specustawą 2.0/ tarczą 2.0, wprowadza szereg zmian do instrumentów wsparcia przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, które zostały wdrożone na podstawie wcześniej uchwalonej ustawy, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych regulacji podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, które znalazły się w nowej ustawie antykryzysowej:

 1. Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców wyłączone z opodatkowania w PIT i CIT. Zgodnie z postanowieniami specustawy, mikroprzedsiębiorcy mogą wnioskować o udzielenie pożyczki w wysokości 5 tys. zł w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pod pewnymi warunkami pożyczka ta wraz z odsetkami może zostać w całości umorzona. Specustawa 2.0 doprecyzowuje, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne wyłączone z opodatkowania w PIT i CIT. Określone w ustawie podmioty, w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy (tym ostatnim zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek), mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na rzecz ZUS. Zwolnienie takie nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Ulga podatkowa przyznana na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. W oparciu o instrumenty przewidziane w Ordynacji podatkowej podatnik może wnioskować o odroczenie terminu lub rozłożenie na raty płatności podatku, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę, a także umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Wskazane w nowej specustawie przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, ma umożliwić przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (dotychczas organy podatkowe w wielu przypadkach przyjmowały, że przyznanie takiej ulgi stanowi pomoc de minimis, której limit wynosi 200 tys. euro).
 4. Zachowanie statusu podatkowej grupy kapitałowej. Jest to rozwiązanie, które pozwoli zachować status podatnika podatkowej grupie kapitałowej, która w 2020 r. poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. W takiej sytuacji, niezależnie od spełnienia warunku 2% rentowności oraz braku zaległości podatkowych, podatkowa grupa kapitałowa zachowa swój status.
 5. Przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do dnia 30 września 2020 r., a także terminu dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych do dnia 31 grudnia 2020 r. Przesunięcie powyższych terminów dotyczy podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r., a więc podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy.
 6. Wsparcie dla organizacji pożytku publicznego:
  a) możliwość zwolnienia z płatności lub przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (na podstawie uchwały rady gminy);
  b) podatnik ma możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1% podatku, w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania tej kwoty organizacji pożytku publicznego jest zapłata podatku przez podatnika w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r.
 7. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Zwolnienie to obowiązuje od 1 lipca 2020 r.
 8. Zwolnienie z ZUS dla małych przedsiębiorców, zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 9. Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r. Wniosek dłużnika, poparty względami gospodarczymi związanymi z wystąpieniem COVID-19, może być złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
 10. Możliwość analizy przez Krajową Izbę Rozliczeniową skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów. Zgodnie z założeniem ustawodawcy rozwiązanie to ma służyć badaniu wpływu pandemii koronawirusa na sytuację finansową polskich przedsiębiorstw. To narzędzie w praktyce może jednak służyć także do weryfikacji treści oświadczeń składanych przez przedsiębiorców wnioskujących o wsparcie.

Autorzy

Anna Łozowska
Senior Consultant | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com
+48 660 687 944

Paweł Stanek
Consultant | Radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com
+48 12 44 46 441

Opiekun merytoryczny

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393