ZUS upraszcza procedurę udzielenia ulgi dla przedsiębiorców

Czas czytania: 2 minuty

Poprzednio informowaliśmy, że ZUS ogłosił specjalny program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa mają problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań względem urzędu. Procedura udzielenia pomocy spotkała się jednak z krytyką, z uwagi na skomplikowany formularz wniosku przygotowany przez ZUS, w którym należało przedstawić chociażby informacje dot. sytuacji finansowej przedsiębiorcy z ostatnich 3 lat.

Teraz, po wejściu w życie specustawy antykryzysowej, ZUS opublikował uproszczony wniosek (mieści się na 1 stronie) o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty należności z tego tytułu. Ulga dotyczy składek, które przedsiębiorca opłaca za siebie oraz za pracujące dla niego osoby.

Program ten jest oparty na dotychczas obowiązujących przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a jego podstawowym założeniem jest uproszczenie formy przyznania ulgi.

Brak opłaty prolongacyjnej

Specustawa wprowadziła zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej, pod warunkiem, że wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty składek:

– dotyczy składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. (nie ma daty granicznej), oraz

– zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w ciągu 30 dni od jego odwołania.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej nie obejmuje więc wniosku o ulgę dotyczącą składek należnych za 2019 r.

Wyjątkowo w tej formie pomocy wynikającej ze specustawy nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa wnioskującego o ulgę ani osiągane przychody. Nie zakłada ona też żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga.

Uzasadnienie wniosku do ZUS

Wniosek wymaga podania jedynie podstawowych danych, z formularza zniknęły szczegółowe pytania o sytuację finansową przedsiębiorcy.

Jednocześnie w dalszym ciągu koniecznym jest uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości opłacania należności w terminie. Równocześnie jeszcze bardziej ograniczono pole, w którym należy przytoczyć uzasadnienie wniosku, co w połączeniu z faktem, że pisemne uzasadnienie jest jedyną informacją na podstawie której ZUS będzie decydował o przyznaniu ulgi, sprawia, że prawidłowe uzasadnienie wniosku jest szczególnie ważne i kluczowe w kontekście otrzymania pomocy. Udzielenie ulgi przez ZUS nadal ma charakter uznaniowy.

Wniosek można złożyć elektronicznie, osobiście w oddziale lub wysłać pocztą tradycyjną.

Złożenie wniosku przed terminem płatności składek nie spowoduje naliczenia odsetek. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony po terminie płatności składek, to naliczone zostaną odsetki za zwłokę do dnia złożenia wniosku.

AUTOR:

Paweł Stanek
Consultant, dział prawny
pawel.stanek@olesinski.com

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Wojciech Fryze
Partner, adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com
+48 728 403 393